Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Spolek pro rozvoj lidských zdrojů Liberec z.s.,  se sídlem v Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČ: 02028603 zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. L 12088/KSUL, vedenou u Městského soudu v Ústí Nad Labem (dále jen “Jobula.cz”) pro přístup a užití webových stránek www.jobula.cz (dále jen “Podmínky”).

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti Jobula.cz a osob využívajících webové stránky https://www.jobula.cz/ (dále jen „Jobula.cz“), a to při vstupu na Jobula.cz a jeho dalším používání, jakož i další související právní vztahy. Jobula.cz slouží k inzerci pracovních nabídek nebo profilů uchazečů zaměřených na práci ve startupech.

1.2. Při registraci nebo jiném užívání Jobula.cz je Uživatel povinen seznámit se s aktuálním zněním Podmínek a je povinen dodržovat povinnosti z nich vyplývající. Pokud se Uživatel registruje na Jobula.cz jako zástupce právnické osoby, je povinen tak učinit pouze v případě, že je oprávněn tuto právnickou osobu zastupovat.

 1. Definice pojmů

Pojmy použité v těchto Podmínkách s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

Kredit je virtuální platební prostředek, kterým lze platit za služby StartupJobs. Řídí se aktuálním převodním vztahem, který je uveden na https://www.jobula.cz/pro-firmy;

Nabídka je Zákazníkova pracovní nabídka práce uveřejněná na Jobula.cz;

Podmínky představují tyto obchodní podmínky;

Jobula.cz představuje webový portál umístěný na adrese https://www.jobula.cz/;

Uživatel je jakákoliv osoba, která navštíví Jobula.cz; a

Zákazník je fyzická či právnická osoba, která na StartupJobs vytvoří profil svého startupu.

 1. Přehled služeb pro Zákazníky

3.1. Jobula.cz poskytuje následující služby:

 • Zveřejnění nabídky na Jobula.cz – poskytnutí prostoru pracovní nabídce Zákazníka v rámci webu Jobula.cz. Toto zveřejnění je platné na 30 dní, po kterém je možné jej prodloužit.
 • Zvýraznění HotJobs – poskytnutí dalších prvků propagace vložené nabídce než v případě běžného zveřejnění Nabídky.
 • Doplňkové služby – např. facebooková kampaň, zasílání newsletteru, PPC promo nebo copywriting za účelem propagace vložené Nabídky nad rámec běžného zveřejnění Nabídky. Přesný obsah propagace je uveden v ceníku.
 • Ostatní – individuálně poskytované služby dle dohody se Zákazníkem.

3.2. U nabídek je možné zvolit automatické prodloužení, ke kterému dochází po vypršení platnosti nabídky. Upozornění o automatickém prodloužení nabídky je odesíláno na e-mailovou adresu, kterou Zákazník uvede jako kontaktní. Automatické prodloužení nabídek je možné kdykoliv změnit zpět na ruční prodlužování.

 1. Vytvoření nabídky a uzavření smlouvy

4.1. Zadáním nabídky ze strany Zákazníka dochází k vytvoření objednávky, která představuje návrh na uzavření smlouvy se StartupJobs. Tento návrh podléhá schválení StartupJobs.

4.2. Jobula.cz si vyhrazuje právo na úpravu nebo smazání zadaných nabídek bez udání důvodu. Úpravy prováděné Jobula.cz mohou zahrnovat zejména mazání odkazů a kontaktních údajů v nabídkách a úpravu kategorií a typů úvazku u nabídky tak, aby zvolené kategorie a úvazek co nejlépe korespondovaly s nabízenou prací. Ke schválení pracovní nabídky dochází zpravidla do druhého pracovního dne.

4.3. Pro obsah zadané nabídky Zákazníka platí tato pravidla:

 • v názvu je zakázáno používat kapitálky;
 • název i text musí být genderově, rasově apod. neutrální, aby odpovídal požadavkům antidiskriminačního zákona;
 • jsou zakázány úpravy zdrojového kódu – veškeré úpravy rozložení a vzhledu inzerátu je třeba mít schválené a provedené od StartupJobs;
 • do nabídek není povoleno vkládat externí odkazy a kontaktní údaje;
 • během doby platnosti nabídky je možné upravovat její znění, ale nesmí dojít ke změně oboru inzerátu (např. z PHP programátora na HR pracovníka).

4.4. K akceptaci návrhu Zákazníka, a tím i vzniku smluvního vztahu se StartupJobs, dochází schválením zadané nabídky ze strany Jobula.cz. Po schválení se nabídka zveřejňuje způsobem a v rozsahu, který Zákazník uvedl při jejím zadávání a který je podrobněji uveden na https://www.jobula.cz/pro-firmy.

 1. Platební podmínky

5.1. Všechny ceny se řídí aktuálním ceníkem umístěným na https://www.jobula.cz/pro-firmy.

5.2. Každou objednávku je Zákazník oprávněn zrušit od 24 hodin od objednání.

5.3. Ke každé objednávce je vystavena faktura se splatností 14 dní. V případě, že je platba uhrazena ihned kartou, je faktura vystavena bez lhůty splatnosti.

5.4. Poskytovatel akceptuje tyto platební podmínky:

 • platbu bankovním převodem; a
 • platbu platební kartou pomocí online platební brány.

5.5. V případě zvolení automatického prodloužení platnosti nabídky zasílá Jobula.cz Zákazníkovi zálohovou fakturu. Po automatickém prodloužení nabídky je ze strany Jobula.cz vystavena zálohová faktura se splatností 14 dnů, po jejímž zaplacení je Zákazníkovi zaslána standardní faktura. Na základě požadavku Zákazníka může StartupJobs zasílat pouze standardní faktury. Cena za automatické prodloužení je stejná jako za vložení nebo standardní prodloužení nabídky.

5.6. Zákazník má možnost předplatit si na služby kredity, které následně čerpá podle svých potřeb. Na tuto platbu se vztahují podmínky viz. 4.2. a 4.3. Kredity mají platnost jeden rok od zakoupení a koupené kredity není možné zpětně proměnit na peníze.

5.7. Všechny problémy našich Zákazníků jsou posuzovány a vyřizovány individuálně. Jobula.cz může dle svého uvážení vrátit zákazníkovi či mu připsat kredity ve výši, v jaké uzná za vhodné.

 1. Evidence zájemců o práci

6.1. Poskytovatel eviduje Uživatele, kteří mají zájem o práci, v databázi. Při evidenci Zájemců o práci StartupJobs dodržuje ustanovení příslušných právních předpisů, zejména předpisů na ochranu osobních údajů.

6.2. Při vytvoření profilu je Uživatel povinen uvést pravdivé a aktuální údaje. Veškeré uvedené údaje je Jobula.cz oprávněno ve vztahu k potenciálním zaměstnavatelům zveřejnit prostřednictvím počítačové sítě internet.

 1. Použití portálu Jobula.cz

7.1. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření smlouvy se Jobula.cz. Přístup a používání Jobula.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Jobula.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).

7.2. Registrace a vytvoření profilu Zákazníka, nebo jiného Uživatele, podléhá schválení Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci a vytvoření profilu bez udání důvodu. StartupJobs je rovněž oprávněno zrušit již vytvořený uživatelský účet v případě, kdy dojde ze strany Uživatele k porušení povinností vyplývajících z Podmínek.

7.3. Zákazník je oprávněn zadávat Nabídky pouze po registraci na Jobula.cz. Při registraci a zveřejňování Nabídek je Zákazník povinen uvádět pravdivé a aktuální údaje.

7.4. Uživatelům je umožněno reagovat na zveřejněné Nabídky bez nutnosti registrace. V případě zájmu je Uživateli umožněna registrace a uveřejnění vlastního uchazečského profilu.

7.5. Na základě registrace je Uživateli zřízen uživatelský účet zabezpečený jménem a heslem. Uživatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně přístupových údajů a zamezit využívání uživatelského účtu třetím osobám, které nejsou oprávněny k jeho užití jako zástupci Uživatele, který je právnickou osobou. Uživatelský účet vytvořený na základě registrace lze kdykoliv zrušit.

7.6. StartupJobs není účastníkem smluvních vztahů mezi jakýmkoli Uživatelem a Zákazníkem. Jobula.cz pronajímá na Jobula.cz Zákazníkům prostor pro uveřejnění nabídek, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu obsahu zveřejňovaného Zákazníky na Jobula.cz. Jobula.cz neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost obsahu zveřejňovaného na Jobula.cz ani za případné nekalosoutežní jednání Zákazníka prostřednictvím Jobula.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. StartupJobs nenese jakoukoli odpovědnost ani za soubory nahrané Uživateli.

7.7. Jobula.cz nezaručuje nepřerušený přístup na Jobula.cz, včetně uživatelského účtu, ani nezávadnost a bezpečnost Jobula.cz. Jobula.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli ani Zákazníkovi při realizaci přístupu a užívání Jobula.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Jobula.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Jobula.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

7.8. Kliknutím na některé odkazy na portálu Jobula.cz může dojít k opuštění portálu Jobula.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

7.9. StartupJobs si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Zákazníka / Uživatele na portál Jobula.cz.

 1. Ochrana osobních údajů a cookies

8.1. Ochrana osobních údajů a používání cookies se řídí Pravidly nakládání s osobními údaji, která jsou uvedena na https://www.jobula.cz/osobni-udaje , a Pravidly používání cookies, která jsou uvedena na https://www.jobula.cz/cookies . Tyto dokumenty tvoří nedílnou součást těchto Podmínek.

8.2. V případech, kdy Jobula.cz zpracovává osobní údaje (jako zpracovatel) pro Zákazníka (jako správce), pověřuje Zákazník Jobula.cz zpracováním osobních údajů uživatelů, kteří reagovali na Nabídku Zákazníka, a to za účelem vyřízení reakce na Nabídku a vedení seznamu Uživatelů, kteří o pozici inzerovanou v Nabídce projevili svůj zájem.

8.3. Jobula.cz je oprávněno zpracovávat osobní údaje pro Zákazníka maximálně po dobu trvání jejich smluvního vztahu, a to zejména prostřednictvím funkcí portálu Jobula.cz, včetně profilu Zákazníka.

8.4. Jobula.cz je dále v roli zpracovatele povinno:

 • řídit se při zpracování osobních údajů v otázkách neupravených těmito Podmínkami, písemnými pokyny Zákazníka a příslušnými právními předpisy; nad rámec těchto pokynů je StartupJobs oprávněno zpracovávat osobní údaje pouze, pokud zpracování připouští příslušné právní předpisy;
 • zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a všech souvisejících skutečnostech, o kterých se dozví při jejich zpracování, a to i po skončení smluvního vztahu se Zákazníkem podle těchto podmínek;
 • nést odpovědnost za vlastní pracovníky zapojené do zpracování osobních údajů, které zaváže k mlčenlivosti o osobních údajích, o nichž se dozví v souvislosti s jejich zpracováním, a to i po skončení jejich spolupráce se StartupJobs;
 • přijmout vhodná technická a organizační opatření pro zajištění odpovídajícího zabezpečení všech osobních údajů, které zpracovává, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, a zejména povaze rozsahu a účelu zpracování, které provádí;
 • poskytovat Zákazníkovi součinnost při plnění informační povinnosti ve vztahu k dotčeným Uživatelům, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, a při uplatňování práv těchto Uživatelů souvisejících se zpracováním osobních údajů;
 • poskytovat vzájemnou součinnost při zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, včetně ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů; a
 • poskytovat Zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že došlo ke splnění povinností při zpracování osobních údajů podle těchto Podmínek; v případě potřeby je StartupJobs povinno umožnit audity nebo inspekce prováděné Zákazníkem nebo jím pověřeným auditorem a při těchto auditech plně spolupracovat.

8.5. Zákazník uděluje Jobula.cz  obecný souhlas se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů, které pro něj Jobula.cz vykonává. Jobula.cz je povinno informovat Zákazníka o všech zamýšlených změnách týkajících se zapojení dalších zpracovatelů a umožnit zákazníkovi vyslovit vůči změnám své námitky. StartupJobs je povinno zavázat další zpracovatele k dodržování povinností obsažených v těchto Podmínkách. Pokud další zpracovatel nesplní svou povinnost při zpracování osobních údajů, odpovídá Zákazníkovi za plnění jeho povinností StartupJobs.

8.6. Po skončení zpracování osobních údajů pro Zákazníka je Jobula.cz povinno v souladu s pokynem Zákazníka předat osobní údaje Zákazníkovi, nebo osobní údaje zlikvidovat, včetně všech jejich kopií; to neplatí, pokud je StartupJobs v souladu s právními předpisy oprávněno dotčené osobní údaje nadále zpracovávat.

8.7. V případě, kdy je mezi Zákazníkem a Jobula.cz uzavřena smlouva o zpracování, má tato smlouva přednost před ustanovením těchto podmínek.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1. Jobula.cz může Podmínky měnit či doplňovat. Veškeré změny Podmínek budou vždy oznámeny uveřejněním na webových stránkách Jobula.cz. Příslušné znění Podmínek nabývá účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Jobula.cz. Změnami Podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek.

9.2. Pro případ, že vztah související s užitím webové stránky nebo smluvní vztah uzavřený mezi Uživatelem a Jobula.cz obsahuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, řídí se tento vztah českým právem. K řešení jakéhokoli sporu vzniklého v souvislosti se vztahem uvedeným v předchozí větě jsou příslušné obecné soud v České republice.

9.3. V případě, že dojde ke vzniku sporu mezi Jobula.cz a Uživatelem, který je spotřebitelem, a tento spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spor podléhat mimosoudnímu řešení určeným subjektem, kterým je Česká obchodní inspekce. Další informace, zejména o způsobu podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporu, lze nalézt na webových stránkách www.coi.cz, případně lze určený subjekt kontaktovat na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

9.4. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.5. StartupJobs lze kontaktovat prostřednictvím údajů uvedených na https://www.jobula.cz/.

9.6. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 31. 8. 2020.

Pravidla pro Užívání Cookies  

Na stránkách www.jobula.cz (dále také jen „webové stránky“) používáme tzv. cookies. V těchto pravidlech používání cookies si můžete přečíst, jaké cookies používáme, proč je používáme a jak můžete jejich používání zakázat.

Ochrana Osobních Dat

 Pravidla nakládání s osobními údaji Jobula.cz 

1. INFORMACE O Jobula.cz

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost  Spolek pro rozvoj lidských zdrojů Liberec z.s.,  se sídlem v Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČ: 02028603 zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. L 12088/KSUL, vedenou u Městského soudu v Ústí Nad Labem (dále jen „Jobula.cz“).

1.2. Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů všech uživatelů webových stránek www.jobula.cz (dále jen „uživatel“) a dále kontaktních osob zákazníku, kteří umísťují na tyto webové stránky své inzeráty (dále jen „ zákazník“).

1.3. Jobula.cz plní při zpracování osobních údajů roli správce i zpracovatele. Jobula.cz je správcem v případě osobních údajů, které vyplníte při vytvoření a správě profilu. V ostatních případech, kdy prostřednictvím Jobula.cz poskytuje své osobní údaje zákazníkovi v reakci na jeho inzerát, je správcem přímo zákazník. Jobula.cz pak působí jako zpracovatel, který tyto údaje pro zákazníka sbírá a dále zpracovává.

1.4. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je v Jobula.cz: Tomáš Hes, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 7777071604.

2. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

2.1. Jobula.cz zpracovává především údaje, které uvedete při vytvoření a používání Vašeho profilu. Některé osobní údaje jsou pro registraci nezbytné (jméno a e-mailová adresa) a slouží pro základní identifikaci uživatele. Při dalším používání profilu můžete uvést zejména údaje o svých pracovních zkušenostech a vzdělání nebo další údaje, které sami uvedete ve svém životopise, včetně fotografie.

2.2. Jobula.cz dále zpracovává údaje, které uvedete při odpovědi na uvedené nabídky. Některé identifikační a kontaktní údaje (jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo) jsou povinné a jejich uvedení zajistí, že můžete být kontaktování konkrétním zákazníkem. Dobrovolně lze uvést další údaje, včetně odkazu na LinkedIn profil a údajů obsažených v životopise.

2.3. Údaje ze sociálních sítí. Přístup k dalším údajům umožníte v případě, že se přihlásíte přes Facebook nebo LinkedIn. Pokud pro přihlášení využijete sociální sítě Facebook, umožníte Jobula.cz také přístup k Vašemu veřejnému profilu a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení. V případě sociální sítě LinkedIn zpřístupníte Vaše motto, současnou pracovní pozici a primární e-mailovou adresu spojenou s LinkedIn účtem, případně další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. Údaje získané na základě používání webových stránek a prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování webových stránek využívá Jobula.cz informace o Vámi prohlížených nabídkách a společnostech nebo nabídkách, na které jste odpověděli a jiné aktivitě na webových stránkách, jako je například vyplňování znalostních testů. Tyto údaje jsou získávány automatizovaně prostřednictvím nástroje Jobula.cz. Pokud máte ve svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím těchto souborů. Více informací o všech cookies, které Jobula.cz používá, naleznete zde.

2.5. Vytvoření profilu a reakce na nabídky mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

3. JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME?

3.1. Jobula.cz používá osobní údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny. Pokud Jobula.cz vystupuje jako zpracovatel osobních údajů pro inzerující zákazníky, nemůže rozšiřovat účel, za kterým jsou údaje poskytnuty (reakce na nabídku). To však neplatí, pokud s dalším zpracováním udělíte Váš souhlas, nebo v případě, kdy to Jobula.cz ukládá právní předpis.

3.2. Pro vytvoření a správu uživatelského profilu. Zpracování údajů v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek a zahrnuje všechny osobní údaje, které při používání profilu uvedete. V souvislosti se správou profilu můžete také obdržet e-mailové sdělení, které však není obchodním sdělením.

3.3. Pro vyřízení Vaší reakce na konkrétní nabídku. Zpracování v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek a zahrnuje předání všech osobních údajů, které v reakci na nabídku uvedete inzerujícímu zákazníkovi. Správcem osobních údajů je přímo zákazník. V souvislosti s vyřízením reakce můžete také obdržet e-mailové sdělení, které však není obchodním sdělením.

3.4. Pro zasílání nabídek zvoleného zákazníka. Zpracování v tomto případě probíhá výlučně na základě Vašeho zájmu o pracovní pozice inzerované konkrétním zákazníkem. Zpracování je založeno na Vaší individuální poptávce po příslušných e-mailových notifikacích učiněné v profilu zákazníka Jobula.cz. Nejsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány i za jiným účelem, podle těchto pravidel, neobdržíte na uvedenou e-mailovou adresu žádné jiné informace ani nevyžádané obchodní sdělení. Zaslaná notifikace neslouží k propagaci Jobula.cz ani žádného dalšího zákazníka.

3.5. Pro zasílání nabídek a jiných novinek od Jobula.cz. Zpracování zahrnuje Vaše jméno, abychom Vás mohli správně oslovit, a e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas můžete udělit při registraci nebo jinde na webových stránkách. Pokud souhlas udělíte v rámci formuláře reakce na uveřejněnou nabídku, zahrnuje Váš souhlas i zpracování osobních údajů osloveným zákazníkem, který si Vaše údaje ponechá pro účely vyhlášení výběrového řízení na obdobnou pozici v budoucnu.

3.6. Push notifikace. V případě, že máte tuto funkci aktivní, může Jobula.cz zasílat tzv. push notifikace, a to přímo v rozhraní webových stránek. Pro tyto účely jsou využívány informace o Vámi používaném zařízení. Tyto notifikace jsou zobrazovány na základě Vašeho souhlasu uděleného po zobrazení příslušného oznámení v rozhraní webových stránek.

3.7. Cílení reklamy a vylepšování nabídky Jobula.cz. Pro lepší cílení reklamy a optimalizace webových stránek využívá Jobula.cz informace o Vaší aktivitě na webových stránkách, zejména o prohlížení nabídek a reakcích na ně. Tyto informace zahrnují i údaje získané pomocí cookies. Zpracování pro účely cílení reklamy je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu. Na základě všech sesbíraných dat získává Jobula.cz statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek.

3.8. Reference na webových stránkách. Veškeré údaje pro uživatelské nebo zákaznické reference uveřejněné na webových stránkách jsou získávány na základě souhlasu a zahrnují zejména jméno, příjmení a foto a v případě uživatelů informaci o současném zaměstnavateli.

3.9. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Jobula.cz pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Jobula.cz vázáno.

4. ODVOLÁNÍ SOUHLASU A ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

4.1. Obchodní sdělení. Uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli obchodních sdělení, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení;
 • v nastavení uživatelského profilu; nebo
 • využitím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

4.2. Cílení reklamy (cookies). Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání vybraných cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

4.3. Push notifikace. Push notifikace je možné zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče.

4.4. Reference. Souhlas s uveřejněním osobních údajů v referencích na webových stránkách je možné kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

5. KDO MÁ PŘÍSTUP K ÚDAJŮM?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Jobula.cz a dále zákazníky, pokud jsou zpracovány v souvislosti s reakcemi na jejich nabídky. Veškeré osoby ve Jobula.cz, které s osobními údaji pracují, jsou vázány mlčenlivostí.

5.2. Jobula.cz může dále využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který Jobula.cz určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Jobula.cz jako zpracovatele využívá:

 • Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing);
 • Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing);
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
 • SuperNetwork s.r.o. (nástroje pro on-line marketing);
 • případně další.

6. JAK DLOUHO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

6.1. Jobula.cz zpracovává osobní údaje u registrovaných uživatelů do zrušení jejich profilu. Údaje o kontaktních osobách zákazníků jsou zpracovávány po celou dobu trvání obchodního vztahu, nebo do doby, kdy zákazník údaje aktualizuje.

6.2. Údaje získané pro potřeby vyřízení reakce na nabídku a následného výběrového řízení jsou uchovávány až do obsazení příslušné pozice. Tato doba může být delší než platnost inzerátu zákazníka zveřejněného na webových stránkách. Pokud udělíte svůj souhlas, mohou být vaše údaje uchovány v databázi zákazníka pro případ otevření obdobné pozice, a to po dobu 5 let.

6.3. Obchodní sdělení jsou zasílána ve všech případech pouze do chvíle, kdy odvoláte příslušný souhlas, nebo do doby odhlášení jejich odběru.

6.4. Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání Vašeho souhlasu, tj. i po dobu, kdy ukládání cookies povolíte v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu cookies.

6.5. Doby zpracování osobních údajů získaných pro uveřejnění referencí jsou dohodnuty individuálně. Na základě Vašeho souhlasu přestane Jobula.cz tyto údaje nadále zpracovávat.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na Jobula.cz a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů , které Jobula.cz zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Jobula.cz.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli Jobula.cz při založení a využívání profilu, v reakci na uveřejněnou nabídku, nebo jakkoli jinak na webových stránkách. V případě uplatnění tohoto práva Vás Jobula.cz informuje, zda a jaké konkrétní osobní údaje zpracovává. Veškeré údaje Vám budou zpřístupněny společně s informací o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Jobula.cz efektivně vyřídit reakce na zveřejněné nabídky.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že StatupJobs zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Jobula.cz nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. Na základě uplatnění tohoto práva Jobula.cz zjistí, zda existují oprávněné důvody pro další zpracování osobních údajů a případně Vaše údaje zcela nebo zčásti zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Jobula.cz k jinému subjektu, kdy Jobula.cz předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Pokud se domníváte, že Jobula.cz zpracovává osobní údaje v rozporu s Vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete od Jobula.cz požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu. Vždy je možné se obrátit i přímo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Kdykoli máte také možnost obrátit se v případě porušení povinností Jobula.cz se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.3. Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

8. BEZPEČNOST

8.1. Jobula.cz dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jobula.cz klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Jobula.cz pravidelně testováno a ochrana neustále vylepšována.

9. VZTAH SPRÁVCE A ZPRACOVATELE

9.1. Jobula.cz, zákazníci a další třetí strany, které pro Jobula.cz dílčím způsobem zpracovávají osobní údaje, vystupují podle toho, kdo určuje účel a způsob zpracování jako správci a zpracovatelé. Vztah mezi správci a zpracovateli se řídí těmito pravidly, a dále příslušnými právními předpisy. Osoby, které zpracovávají osobní údaje v roli zpracovatele, jsou povinny tak činit pouze v souladu s pokyny správce.

9.2. Zákazníci a zpracovatelé využívaní Jobula.cz jsou povinni, s přihlédnutím ke stavu techniky, a zejména povaze rozsahu a účelům zpracování, která provádí, přijmout vhodná technická a organizační opatření pro zajištění odpovídajícího zabezpečení všech osobních údajů, které jim Jobula.cz poskytne.

9.3. Zákazníci mohou předat Jobula.cz pouze takové osobní údaje, pro jejichž zpracování a předání mají zákonný důvod. Za splnění uvedené povinnosti a aktuálnost všech předaných údajů odpovídá zákazník. Zákazníci mohou zpracovávat osobní údaje pouze po dobu potřebnou plnění konkrétního účelu, pokud neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování.

9.4. Jobula.cz, zákazník, nebo další třetí strany, jsou povinny zejména:

 • ohlašovat všechny skutečnosti, které mohou ovlivnit řádnost zpracování osobních údajů;
 • poskytovat vzájemnou součinnost při zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů, včetně ohlašování a oznamování případných porušení zabezpečení;
 • poskytovat vzájemnou součinnost při plnění informační povinnosti ve vztahu k osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, a při uplatňování jejich práv podle těchto pravidel; a
 • řídit se při zpracování osobních údajů příslušnými právními předpisy.

9.5. Zpracovatelé využívaní Jobula.cz mohou do zpracování osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele pouze po předchozím písemném souhlasu Jobula.cz. Jobula.cz je oprávněno kdykoli vznést námitku proti zapojení jakéhokoli zpracovatele. Zpracovatelé jsou povinni zavázat další zpracovatele k dodržování povinností obsažených v těchto pravidlech. Pokud další zpracovatel nesplní svou povinnost při zpracování osobních údajů, odpovídá za plnění jeho povinností ve vztahu k Jobula.cz prvotní zpracovatel.

9.6. Jobula.cz, zákazník, nebo další třetí strany, nesou vždy odpovědnost za vlastní pracovníky, kteří přicházejí do styku s osobními údaji a zavazují se zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, o nichž se dozví, a to i po skončení jejich zpracování.

9.7. Po skončení zpracování osobních údajů prováděného na základě některého ze zákonných důvodů Jobula.cz, zákazník, nebo další třetí strany zlikvidují osobní údaje, včetně všech jejich kopií.

9.8. Jobula.cz, zákazník, nebo další třetí strany, jsou povinny si poskytovat vzájemnou součinnost při zpracování osobních údajů podle těchto pravidel a poskytovat si veškeré informace potřebné k doložení toho, že došlo ke splnění jejich povinností obsažených v těchto pravidlech. V případě potřeby jsou zpracovatelé využívaní Jobula.cz povinni umožnit audity nebo inspekce prováděné přímo Jobula.cz nebo nezávislým auditorem a při těchto auditech plně spolupracovat.

10. KONTAKT

10.1. S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet e‑mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

11. ÚČINNOST

11.1. Tato pravidla jsou účinná od 17. 8. 2020.